Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/cadetsaccelerator.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30
פורטל ספר הכשרה
נגן וידאו

תכנית הצוערים לשירות המדינה נוסדה בהחלטת ממשלה מס' 1244 מיום ה- 17.1.2010. 

רקע: התכנית היא המשך לתכנית "עתידים – צוערים למינהל הציבורי" שהכשירה כ- 150 צוערים ב- 6 מחזורים. החלטת הממשלה אימצה איפוא את המלצותיה של "ועדת היגוי – צוערים למינהל הציבורי" לעיגון התכנית לשנים הבאות ולשמירה על היקפה והעלאה מתמדת של איכותה.

 

פורטל למידה זה פותח ע"י צוות הכשרה מטעם המרכז הישראלי לניהול (המי"ל) מקבוצת מטריקס - זכייני המכרז לפיתוח, הפעלה וניהול התוכנית בין השנים 2012-2020.

התנסויות צוותיות וניהוליות

סיורי לימודיים

מגוון מתודות

סדנאות פיתוח אישי וקבוצתי

סיור חו"ל השוואתי

למידת עמיתים

מפה אישית