בעיניי הציבור - זהויות שאולות

כללי:

המטרה בפרק לימודי זה היא לאפשר לכל צוער וצוערת לבחון את מרכיבי הזהות המקצועית ואת תכני העיסוק של שירות המדינה במהלך פרקי הלימוד על השירות הציבורי (הן המערכות הממשלתיות והן הפרדיגמות המעצבות תפיסת השירות הציבורי) באמצעות "משקפיים" נוספות המייצגות פלחי אוכלוסייה שונים, בעלי צרכים מגוונים ושונים. לצורך כך, בפרק זה עוסקים בפיתוח "זהויות שאולות" שתשמשנה במהלך תקופת ההכשרה, כדי לחדד ראייה נוספת וביקורתית של השירות הציבורי – נגישותו ורלוונטיות המענה שלו לצרכים המגוונים של כלל האוכלוסייה בישראל. בפרק זה מושם דגש הן על קבוצות אוכלוסייה וקהילות שונות, והן על פרטים- רמת הפרט של האזרחים וקשרי הגומלין עם המדינה ורשויותיה.

מטרות:

  • בחינת החברה בישראל ממספר זוויות ראייה, בדגש על הממשקים אזרח-מדינה
  • לימוד שיטות שונות לפילוח החברה בישראל, בדגש על שיטת העשירונים
  • הכרות אינטימית עם החברה בישראל על שלל גווניה, דרך בניית זהויות שאולות אישיות המייצגות בצורה נאמנה את פילוח ההחברה בישראל
  • שילוב זהויות שאולות אלה במהלך כל תהליכי הלמידה של פרק ההכשרה. השאיפה היא שתפיסה זו תהפוך לד.נ.א. נרכש, כחלק מהזהות המקצועית של הצוערים, לכל אורך חייהם המקצועיים בשירות המדינה.

 

תיאור המתודה:

  • מבט על החברה בישראל מזוויות שונות- מחלקת המחקר של בנק ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז אדווה, מרכז טאוב ואחרים.
  • תהליך קבוצתי, המבוסס על שיטות שונות לפילוח החברה בישראל, במטרה לייצר קבוצת זהויות שאולות המייצגת בצורה נאמנה את החברה בישראל.
  • קבוצות חקר ללמידה של העשירונים השונים, במטרה לחקור את מאפייני כל עשירון, האוכלוסייה המאכלסת כל עשירון והממשקים עם המדינה. התהליך מתקיים כלמידת עמיתים, בה כל התוצרים מוצגים ונידונים בפורום הקבוצתי.
  • בניית הזהות השאולה – חקר אישי ובניית זהות שאולה אישית, המבוססת על מאפיינים מוגדים – שם, משפחה, מקצוע, סביבה תרבותית, חלומות, אתגרים וכו' – בדגש על ממשקי החיכוך של אותה זהות שאולה עם משרדי הממשלה- נגישות לשירותים ממשלתיים וכו'.
  • תהליך קבוצתי מובנה להחלטות הקבוצה כיצד להטמיע את "הזהויות השאולות" במהלך תוכנית ההכשרה והלמידה, כיצד לשלב אותן ולתת להן ביטוי. החלטות אלה משמשות, בהמשך, כתשומות לתהליכי בניית יחידות התוכן, בדגש על יחידות הלימוד על העשייה הממשלתית- משרדי הממשלה.