Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/cadetsaccelerator.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

התנסות ניהולית אישית

כללי:

כחלק מתוכנית פיתוח עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה, כל צוער/ת יתנסה בהובלת צוות ובניהול משימה לימודית מוגדרת. משימה ניהולית אישית זו תאפשר לכל צוער/ת להתנסות במנהיגות טבעית במסגרת עבודה בצוות עמיתים מחד, ובהתנסות בהנהגת צוות במעמד פורמאלי של מוביל מאידך. כל זאת, בהקשר של המשך הלמידה בתוכנית ההכשרה.

מטרות:

 • התנסות אישית בהובלת משימה ניהולית עצמאית
 • התנסות אישית בניהול צוות במסגרת 'מרחב למידה בטוח'.
 • חיזוק היכולות האישיות בתחום הניהול והמנהיגות, על ידי בירור ופיתוח סגנון
  ניהול אישי.
 • התנסות בעבודה ככפיפים בצוות, תוך בירור עמדות כלפי סגנונות ניהול שונים
  לימוד נושאי תוכן חדשים במסגרת תוכנית ההכשרה
 • התנסות בהפקת נייר מטה מקצועי
 • תרגול השפה האנגלית – הן בשימוש פאסיבי והן אקטיבי בהפעלה של ההתנסויות הניהוליות.
 

שלבי המתודה:

דגשים למתודה:

 • מטרות ויעדים – הצוער יקבע, בהנחיית צוות ההכשרה מטרות ויעדים לימודיים אישיים – להתנסות, בציר פיתוח המנהיגות האישי.
 • הגדרת הנושאים ובחירת צוות ה"עובדים" שיקול הדעת בהגדרת הנושאים למשימות וכן בבחירת הרכב הצוות יהיה שמור לצוות ההכשרה, ולא תתאפשר בחירה של הצוער.
 • גמישות ניהולית תשמר גמישות ניהולית מירבית הצוער יכול להתאים את סגנון ניהול המשימה לעצמו, לצוערים שעובדים איתו, ולמתווה ההתנסות. למשל ראש הצוות יכול לבחור האם הוא מעדיף – ניהול מבוזר או ניהול ריכוזי וכו'.
 • גמישות ניהולית תשמר גמישות ניהולית מירבית הצוער יכול להתאים את סגנון ניהול המשימה לעצמו, לצוערים שעובדים איתו, ולמתווה ההתנסות. למשל ראש הצוות יכול לבחור האם הוא מעדיף – ניהול מבוזר או ניהול ריכוזי וכו'.
 • משוב אמצע לאחר מחצית מהזמן שניתן לביצוע )3 שבועות(, יתכנס צוות העבודה למתן למשוב עמיתים ראשוני לראש הצוות ולהפקת לקחים ראשונית )ללא נוכחות צוות ההכשרה(. לאחר מכן, יפגש ראש הצוות עם צוות ההכשרה במפגש אישי כדי לדון בתוצאות משוב העמיתים ובהתבוננות הצוות על אופן התנהלותו (משוב 360).
 • יעוץ אישי כל צוער יקבל ליווי אישי וייעוץ צמוד במהלך כל התהליך ע"י צוות ההכשרה.
 • משוב סיום יהיה במתכונת מלאה של כל חברי ההתנסות וצוות הצוערים. הדיון יחולק לשניים: משוב כללי לכולם, ומשוב פרטני לראש הצוות כמוביל הקבוצה. כאמור, תיבחן גם יכולתם של שאר חברי הצוות להיות מובלים, אולם המשוב הפרטני בתחום זה יאוחד עם המשובים התקופתיים השגרתיים.

 

תוצרים למתודה: