Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/cadetsaccelerator.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

מבטים

כללי:

אשכול 'מבטים' נועד להעניק לצוער חווית צפייה והתרשמות עומק כלפי משרדים ויחידות שונות בשירות המדינה. המבט מבפנים מאפשר לצוער לתרגם את הידע שרכש בהכשרה לשטח. החלפת העמדה מעמדת שומע לעמדת צופה ומשתתף מאפשרת לצוער להשלים תמונה הוליסטית ולגבש את נטיות לבו וזיקתו המקצועית לפני שלב ההשמה המשמעותי.

הרציונל מאחורי מודולה זו הוא היכרות של הצוערים עם מרחבי עבודה וצמתי השפעה מערכתיים בתוך שירות המדינה לשם למידה רוחבית ומקיפה של המערכת שבה הם עתידים להשתלב ולהוביל. הנחת מוצא של אשכול 'מבטים' הינה שעצם היציאה לשטח, החשיפה ליחידות השונות ולתחומי התוכן והעשייה השונים-מספקת לצוערים את הזווית המעשית המשלימה את לימודי ההכשרה.

אשכול 'מבטים' עומד בפני עצמו כנדבך מרכזי ומשמעותי להיכרות עם המערכת כמו גם כנדבך משלים ליתר היבטי ההכשרה. יש בו בכדי להשפיע על בחירת נתיב ההשמה, אך לא בהכרח וזו לא מטרתו הבלעדית או העיקרית.

מתווה ה-'מבטים':

אשכול "מבטים" כולל חמישה מבטים מובנים בעלי הגיון הכשרתי סדור:

 1. מבט ראשון – מפגש של צמד צוערים עם צוערים בוגרי התכנית אשר נמצאים בהשמה בהווה.
  מטרות המבט הינן: לחוות מעגל עבודה שבועי ביחידה מוגדרת, היכרות מבפנים עם המערכת על בעלי התפקידים שבה ותהליכים וחשיפה לתרבות ארגונית, קודים ושפה.
  בסיום המבט על הצוערים להגיש פרזנטציות TED תמציתיות ומוכוונות עשייה של היחידה ותובנות הצוער.
 1. מבט לעתיד – מפגש של צמד צוערים עם יחידות העוסקות במדיניות ותכנון אסטרטגי.
  מטרות המבט הינן: הבנה והכרות עם תהליכי תכנון ארוך טווח, למידה של הגדרת יעדים לטווחי זמן שונים, הכרות עם מתודולוגיות תכנוניות שונות והבנה של שילוב בין תקציבים ותוכניות עבודה.
  בסיום המבט על הצוערים להגיש נייר מסכם הבוחן תהליכים אסטרטגיים תוך התמקדות על גורמים תומכים ובולמים.
 1. מבט משווה – מפגש של צוערים אחד על אחד עם בעלי תפקידים בכירים ובכירות בשירות המדינה.
  מטרות המבט הינן: הבנת הקונטקסט המבני של היחידה בראייה משרדית ובין-משרדית, חשיפה לסגנונות ניהול שונים והבנת יחסי כוחות ואופני קבלת החלטות.
  בסיום המבט על הצוערים להגיש מסמך עם יישום מודל 'אדיג'ס' הבוחן סגנונות ניהול באופן מעשי על סגנון הניהול בו צפו בנוסף לתובנות שלהם מחוויית השטח.
 1. מבט פנימי – מפגש של צמד צוערים עם יחידות בעלות מומחיות תוכן.
  מטרות המבט הינן: הבנת מודלים שונים של פיתוח תוכן ומומחיות בתוך שירות המדינה, הכרות וחשיפה לסביבות עבודה שונות בעלות מאפיינות דומים ושונים וחשיפה לממשקי עבודה בין יחידות מטה ושטח.
  בסיום המבט על הצוערים להגיש נייר מסכם הבוחן ממשקי מטה למול אזרחים מתוך החברה הישראלית וכיצד האחרונים מושפעים מהחלטות בשירות המדינה.
 1. מבט אחר – מפגש עם גורם בכיר מהסקטור החברתי או העסקי אותו הצוערים עוברים כיחידים. מטרות מבט זה הינן היכרות עם סגנונות ניהול אחרים וסביבות עבודה שונות רגע לפני תחילת ההשמה.
  בסיום המבט על הצוערים להגיש מסמך המכיל יישום פרספקטיבות שנבחנו בעבר הכוללות סגנונות ניהול, תהליכי תכנון וסביבות עבודה על ארגונים חוץ ממשלתיים לשם למידה והשראה.