Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/cadetsaccelerator.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

מודל הפרקטיקום

מודל ההשמה – "חליפה אישית בפריסה רשתית":

מודל ההשמה של תכנית 'צוערים לשירות המדינה' הוא מודל ייחודי המבוסס על ראייה מערכתית על- משרדית של  צרכי ואתגרי שירות המדינה לטווח בינוני וארוך, בניתוח רישתי של ממשקי עבודה בין יחידות ומשרדים, והתאמה מושכלת בין יעדי ההשמה שנקבעו לבין תחומי הלהט, החוזקות האישיות ומסלולי השירות האישיים של כל אחת ואחד מהצוערים והבוגרים. זאת, על מנת למקסם את פוטנציאל ההשפעה של התכנית ואת תרומתם של המשתתפים בה. השמה של צוער תתבצע בהתאם לנהלי ההשמה של התכנית, בדרך של מכרז או בדרך של מינוי בפועל – בין אם מדובר בהשמה ראשונה או בהשמה מתקדמת. במקומות בהם יוכר צורך בכך, מסדיר נוהל ההשמה גם את האפשרות להקצות ליחידה קולטת תקן זמני ממקורות אגף הצוערים, כ"הלוואת גישור" עד להסדרת תקן קבוע לקליטת הבוגר ממקורות המשרד. התקן יוקצה לתקופה על פי הצורך שיאובחן ובסך הכל עד לתקופה של שנתיים. יובהר כי בהקצאת תקנים כאמור תינתן עדיפות למשרדים בהם שובצו עד היום מיעוט בוגרים ו/או שהוכיחו את יכולתם לקלוט ממקורותיהם ולקדם בוגרים קודמים ששובצו במשרד.

דגשי ההתמחות:

שלב ההתמחות הוא נדבך מרכזי הן בהכשרתם של הצוערים והן בהשתלבותם המיטבית לעבודה בשירות המדינה, והוא משמש כחוט מקשר מרכזי בין שלב ההכשרה לשלב ההשמה בתכנית. ההתמחות היא למעשה "עבודה בתנאי הכשרה", בהיקף של כחצי משרה למשך כחצי שנה, כך שתחילת עבודתו של הצוער ביחידה הקולטת מתבצעת כשהוא נמצא בסביבה תומכת וממשבת של קבוצת הצוערים ושל צוות ההכשרה, וכך תורמת לבשלות עמוקה יותר של הצוער לקראת שלב ההשמה. במקביל, נמצאים הצוערים גם בשלב הסופי בתכנית הכשרה אינטנסיבית הכוללת תכנים סינרגטיים ותומכים למקסום פוטנציאל הלמידה מההתמחות. על מנת לטייב את המעבר משלב ההכשרה לשלב ההשמה בתכנית, נקבעים יעדי ההתמחות של הצוערים בראיית השמתם העתידית ובשאיפה לכך שההתמחות וההשמה הראשונה יתקיימו באותה יחידה. תפיסה המשכית זו בין שלב ההכשרה לשלב ההשמה מקלה הן על השתלבות הצוערים בעבודה והן על היחידות הקולטות, אשר ייחשפו ליכולותיו ולתחומי העניין של הצוער המיועד להשמה. לאור חשיבותו של שלב ההתמחות, מושם דגש גם על מציאת החונך המתאים לצרכיו של כל צוער ביחידה בה שובץ, וכן מבוצעים תהליכי משוב וליווי של החונכים עצמם על ידי צוות התכנית במהלך תקופת ההתמחות לפי הצורך.