מפתחות לשירות המדינה

כללי

פרק חשוב ומכונן המהווה הקדמה חשובה והכרחית ללמידה על המשרדים הממשלתיים והמערכות השלטוניות. הפרק עוסק בלימוד "השפות" השונות וההגיונות השונים המבנים את מערכת שירות המדינה. הלמידה מתמקדת במפתחות השונים אשר דרכם ניתן להבין את מנגנון הפעולה של שרות המדינה, המהווה את הבסיס להבנת עבודתם של משרדי הממשלה השונים. במהלך פרק זה לומדים הצוערים גם על פונקציות מרכזיות ובעלי התפקידים הרלוונטיים. הדגש בפרק זה, הוא יישומי-פרקטי ולכן, הלמידה שזורה בסדנאות ובהתנסויות מעשיות. המפתחות הנלמדים הם-: התקציב, התכנון, ההון האנושי, הייעוץ המשפטי והחשבות.

מטרות

  • הבנת ראציונל המערכת ומבנה מנגנון שרות המדינה.
  • לימוד היתרונות והחסרונות של מנגנון זה והדרכים להתנהל בתוכו.
  • הכרות מעמיקה עם כל אחד מהמפתחות- רציונאל, התנסות, הכרות עם אנשי מפתח בתחום, השוואה לגופים שונים (ציבוריים ועסקיים), מבט ביקורתי.
  • לימוד רפורמות מרכזיות שנעשו בתחומים השונים- הצלחות וכישלונות
  • מבט ביקורתי והשוואתי – למול מערכות לא מדינתיות

תיאור פרק הלמידה:

הפרק מורכב מחמישה מפתחות מרכזיים ומנוהל בצורת צוותי התנסות- צוות צוערים בהנחיית צוות ההכשרה מקבל נושא, בונה את שאלות החקר ואת הרציונל ליחידה ואחראי על תיאום הגורמים השונים, סיורים רלוונטיים וכד'. המפתחות הנלמדים-

  • א. מעגל התכנון– תוכניות העבודה המשרדיות והממשלתיות, יחידות התכנון והאסטרטגיה במשרדים, מתודולוגיית התכנון המחייבת (כולל סדנא לתרגול כלי התכנון הממשלתיים), השוואות לסוגי תכנון בגופים פרטיים ועוד.
  • ב. ההון האנושי– נציבות שירות המדינה כגוף מתכלל, גופי ניהול ההון האנושי במשרדים השונים, לימוד מעמיק של הרפורמות בנושא ההון האנושי בדגש על הרפורמה המתקיימת כעת, השוואות לסוגיות הון אנושי בצה"ל ובגופים אזרחיים וכו'.
  • ג. התקציב– תקציב המדינה ותקציב המשרדים, תפקידי אגף התקציבים, הפיקוח על התקציב בכנסת, יכולת קריאת וניתוח תקציב.
  • ד. הייעוץ המשפטי– תפקיד מוסד היועץ המשפטי לממשלה, תפקידי היועצים המשפטיים המשרדיים, משרד המשפטים, סוגיות של אתיקה ומוסר, ממשקי עבודה, גיוס ורתימה, הסתכלות ביקורתית ועוד.
  • ה. החשבות– החשב הכללי, החשבים המשרדיים, אחריות וסמכות, גיוס ורתימה, הסתכלות ביקורתית ועוד.

יום סיום מפתחות

בסיום פרק המבואות, נערך יום למידת שטח, באירוח בוגרי התוכנית במשרדים השונים. במהלכו,  מתפצלים הצוערים לחוליות חקר ונפגשים עם גורמים המייצגים את המפתחות השונים במספר משרדים. ביקור זה מאפשר מגע אינטימי עם העשייה בשטח וכן אפשרות לשאילת שאלות, העמקה וקישורים לתכנים אשר נלמדו בכיתה.