Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/cadetsaccelerator.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

סיור לימודי לחו"ל

כללי:

המטרה בפרק לימודי זה היא לאפשר לכל צוער וצוערת לבחון את מרכיבי הזהות המקצועית ואת תכני העיסוק של שירות המדינה במהלך פרקי הלימוד על השירות הציבורי (הן המערכות הממשלתיות והן הפרדיגמות המעצבות תפיסת השירות הציבורי) באמצעות "משקפיים" נוספות המייצגות פלחי אוכלוסייה שונים, בעלי צרכים מגוונים ושונים. לצורך כך, בפרק זה עוסקים בפיתוח "זהויות שאולות" שתשמשנה במהלך תקופת ההכשרה, כדי לחדד ראייה נוספת וביקורתית של השירות הציבורי – נגישותו ורלוונטיות המענה שלו לצרכים המגוונים של כלל האוכלוסייה בישראל. בפרק זה מושם דגש הן על קבוצות אוכלוסייה וקהילות שונות, והן על פרטים- רמת הפרט של האזרחים וקשרי הגומלין עם המדינה ורשויותיה.

מטרות

 • להקנות לצוערים נקודת מבט רחבה, השוואתית, שונה וביקורתית על פעילות ציבורית בינ"ל (מודלים שונים ו- best practices של ממשלות, שלטון מקומי, סוכנויות עצמאיות, חברה אזרחית וארגונים בינלאומיים) בשלושה תחומים עיקריים:
  •      תעסוקה וביטחון סוציאלי
  •      פיריון, תחרותיות    וצמיחה מכלילה
  •      מנגנון – רכש והון אנושי במגזר הציבורי
 • להקנות בסיס ידע אקדמי ניהולי במסגרת אקדמיה בכירה בחו"ל וכן יישומה במטלת חקר בשטח
 • בחינת דוגמאות משוות מהמדינות השונות לטובת מיזמי החדשנות במסגרת האקסלרטור לחדשנות ציבורית
 • ליצור בסיס לרשת מקצועית עתידית של קשרים גלובליים עם ארגונים ופקידים מחו"ל
 • להתוודע לעבודת ממשלת ישראל בחו"ל כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודת השגרירויות
 • להכיר מקרוב חיי קהילה יהודית וישראלית בחו"ל.

במהלך הסיור יחשפו הצוערים לדרכי פעולה בשלושה תחומים מרכזיים תוך התייחסות לשישה היבטים בכל אחד מהם כפי שמפורט בטבלה הבאה:

תימות מרכזיות

  (נושאים  

        אפשריים

           לבחינה)

 

היבטי

רוחב

לבחינת התימות

תעסוקה וביטחון סוציאלי

 

(flexicurity, פנסיה, סל שירותים, מיעוטים, קהילתיות, שילוב אוכלוסיות קצה)

הון אנושי במגזר הציבורי

 

(עתודות ניהוליות ומקצועיות, מסלולי קריירה, תגמול דיפרנציאלי, הכשרות)

פריון, תחרותיות וצמיחה מכלילה

 

(קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית,  מנועי צמיחה, איכות חיים, דיגטציה) 

מבנה השלטון

 (מנגנון שירות ציבורי)

 

 

 

סוגי רגולציה

 

 

 

רפורמות משמעותיות (עבר והווה)

 

 

 

חדשנות וטכנולוגיה

 

 

 

שת"פים בין/תלת-מגזריים

 

 

 

מנגנוני שיפור שירות לאזרח